TELEFUNKEN

TKLE3214D

– – –

– – –

PIN 9 ISET MODIFICAR EL PARALELO DE 270K Y 27K

– – –

TELEFUNKEN

TKLE2413D

– – –

MP3389EF

ORIG.500 MA .. SACAR R812 DE 30K Y PONER 56K BAJA A 270 MA

500-270

TELEFUNKEN

TKLE3213D

– – –

MP3389EF

MODIFICAR EL PARALELO DE R812 Y R814 ( DE 47K Y 60,4K )

– – –

TELEFUNKEN

TKLE3213D

 

MP3389EF

PATA 9 ISET ; MODIFICAR PARALELO ENTRE R812(47K) Y R814(60,4K) ORIGINAL 280 MA

280-??

TELEFUNKEN

TKLE2413D

 

MP3389EF

PATA 9 ISET ESTA R812 DE 30K …SACAR Y COLOCAR 56K